hjdvarning

Höjdavläsningsutrustning som klarar av att detektera föremål som är större än ca 10 cm i ca 70 km/h.

Maxavstånd mellan enheterna (sändare och mottagare) är 25 m. Våra detektorer arbetar med infrarött modulerat ljus och är avskärmade på ett sådant sätt att omgivande ljus inte ska påverka mottagaren.

Funktionsbeskrivning:
Sändaren och mottagaren monteras direkt på stolpar eller vägg, X m över vägbanan. Lågspänningskablarna från sändarna respektive mottagarna är dragna ner till en plastlåda som innehåller elektronik m.m. Dessa lådor monterats på samma stolpe eller vägg som sensorn men i lämpligare mer servicevänlig höjd.

Strålmottagaren kommunicerar med lampenheten via två-/treledad kabel eller radio.
Systemets funktion bygger på att en ljusstråle bryts av det för höga fordonet.

Elektroniken känner av avbrottet och sänder en signal till centralenheten som aktiverar skyltlådan varvid de två diodlamporna börjar blinka par- eller växelvis i 5-30 sekunder (valbart).

Ljussändaren och mottagaren drivs av 12 V som fås från ett batteri + laddare eller en omformare 230 -12 V. Dessa är placerade i plastlådan för respektive enhet.
Lampenheten matas antingen direkt från lådan eller vid radiodrift med 12 V från skylten, alternativt en separat låda intill skylten på samma sätt som i lådan.

Vid matning av enheterna via batteri och laddare mottas automatiskt en försäkran om att systemet fungerar i ca 12 tim vid strömavbrott i 230 V-systemet.